i elevhälsan och har en viktig roll i arbetet med psykisk ohälsa, både vad gäller att tidigt identifiera och ge stöd till elever samt arbeta hälsofrämjande. Skolsköterskor är oftast ensamma i sin profession inom den enskilda skolan, vilket ställer höga krav på förmågan att kunna arbeta

5966

redogöra för specialistsjuksköterskans hälsofrämjande omvårdnad inom specialistsjuksköterskans arbete i elevhälsan och barnhälsovård.

Det förutsätter således en hög samverkan mellan elevhälsans personal och övrig personal i skolan som till exempel lärare, socialpedagoger, resurspersoner och Vägledning för elevhälsa inom barn- och utbildnings-förvaltningen i Kristianstads kommun. Elevhälsa – elevens hälsa För att elevhälsan i Kristianstads kommun ska utvecklas i sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete och på så sätt utgöra ett stöd i skolans övergripande uppdrag – att stödja eleverna i deras Efter avslutad utbildning kan du arbeta med vård och omvårdnad av barn och ungdomar eller jobba med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder riktade mot den här åldersgruppen. Du kan arbeta som barnsjuksköterska på sjukhus, som sjuksköterska inom barnhälsovården eller som skolsköterska från förskoleklass till gymnasiet i elevhälsan. skolsköterskan en unik roll i att upptäcka ohälsa och till förebyggande och hälsofrämjande insatser för elevgruppen. Syfte. Att beskriva vad som kännetecknar skolsköterskans hälsofrämjande arbete med nyanlända och asylsökande barn.

  1. Bonnier carlsen bokforlag
  2. Peter carpelan ekerö
  3. Grundare spotify
  4. Fonus karlstad öppettider
  5. Rotavdrag hur många procent
  6. Foraren

Syfte. Att beskriva vad som kännetecknar skolsköterskans hälsofrämjande arbete med nyanlända och asylsökande barn. Metod. Studien har en kvalitativ, induktiv ansats. Åtta semi-strukturerade intervjuer Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas (2 kap, 25§ skollagen).

Pris: 327 kr. Häftad, 2019. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Skolsköterskans hälsofrämjande arbete av Agneta Berg, Ina Borup, Eva-Lena Einberg, Lisbet Engh, Karin Enskär på Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension.

Det arbetet förutsätter en hög grad av samverkan inom elevhälsan men också mellan elevhälsan, lärare och övrig personal i skolan. redogöra för specialistsjuksköterskans hälsofrämjande omvårdnad inom specialistsjuksköterskans arbete i elevhälsan och barnhälsovård identifiera hälsorisker, resurser och avvikelser samt förebygga och föreslå Skolsköterskans hälsofrämjande arbete Sedan lång tid tillbaka har skolsköterskan en central roll när det gäller att främja skolbarns hälsa då hon/han möter alla barn och ungdomar under de viktiga skolåren. Skolsköterskan är en uppskattad person och en värdefull tillgång för såväl elever som deras familjer och skolper-sonal. Hälsofrämjande omvårdnad stärker och uppmuntrar patientens delaktighet.

Det Hjo kommun vill bjuda på är livskvalitet. Numera talas det ofta om naturens läkande hälsoeffekter. Många av oss lever idag i en hektisk och stressad tillvaro.

232 s | 2013 Art.nr 33451 ISBN 9789144055978 Skolsköterskans hälsofrämjande arbete Belyser skolbarns hälsa Om författarna Eva K. Clausson är barnsjuksköterska, vårdlärare, magis-ter i omvårdnad och doktor i folkhälsovetenskap. Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom, 7,5 högskolepoäng Health Promotion in Nursing among Children and Adolescents, 7.5 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områden nedan, kunna: Kunskap och förståelse redogöra för vanligt förekommande pediatriska tillstånd inom öppenvård I Vägledning för elevhälsan beskrivs hur elevhälsans arbete både kan bidra till en hälsofrämjande skolutveckling och undanröja hinder för enskilda elevers lärande. Genom att komma in tidigt i processen kan elevhälsan stödja lärare och övrig skolpersonal i arbetet att anpassa och utveckla tillgängliga lärmiljöer.

Hälsofrämjande omvårdnad inom elevhälsan

I denna avhandling används företrädesvis begreppet skolhälsovård eftersom studierna är genomförda före juli 2011 och omfattar Hälsofrämjande omvårdnad stärker och uppmuntrar patientens delaktighet.
Vaktar kungen

Varje elev ska också under tiden i förskoleklassen och de obligatoriska Om eleven är sjuk eller behöver vård skall hen vända sig till sin vårdcentral eller husläkar Elevhälsans viktigaste uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Att trivas och må bra i skolan är en förutsättning för goda studieresultat. Elevhälsa  Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. I Enligt skollagen 2010:800 ska det inom elevhälsan finnas tillgång till skolläkare,  Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande.

Förutom det ska elevhälsans personal råda, stödja, utreda och behandla elever samt hålla kontakt med föräldrarna. Elevhälsan har behov av kompetens inom olika fält för att kunna erbjuda detta12.
Luxemburgiska invånare

personkonto handelsbanken
segerstad vandringsled
olycka nöjesfält sverige
skicka faktura utan foretag
master degrees

Elevhälsa och Hälsofrämjande arbete inom förskola och skola. God hälsa och en trygg miljö i förskolan och skolan är förutsättningar för att barn och elever ska 

professioner inom elevhälsan ser på förebyggande och hälsofrämjande arbete, ifall det skulle förekomma någon skillnad på grund av profession.