Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser 2.1. Design. Detta är en beskrivande litteraturstudie som baseras på kvalitativa studier.

6946

händelsen och dess konsekvenser. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva de drabbades upplevelser av ett hjärtstopp. En kvalitativ design användes och nio vetenskapliga studier analyserades systematiskt med innehållsanalys. Analysen resulterade i fem kategorier: Att känna oro, att få ett nytt livsperspektiv,

Beskrivande studier, där forskaren interagerar med deltagaren, kan innebära enkäter eller intervjuer för att samla in nödvändig information. En litteraturstudie om hur kreativa aktiviteter som arbetsterapeutisk intervention kan inverka för personer med psykisk ohälsa Författare: Ida Eriksson Frida Hansson Handledare: Cecilia Pettersson November 2015 Kandidatuppsats Adress: Hälsa, vård och samhälle, Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap, Box 157, S-221 00 Lund. Morgondagens effektiva fjärrvärme: En beskrivande litteraturstudie Averfalk, Helge Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Biological and Environmental Systems (BLESS), Energiteknik. denna litteraturstudie beskriva faktorer som bidrar till en rädsla för att falla hos äldre personer över 65 år, samt dess konsekvenser för individen, i syfte att identifiera vad sjuksköterskor behöver förebygga samt vara uppmärksamma kring. 4. Syfte Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva faktorer som bidrar till en Tre exempel på hur man kan beskriva sin kvalitativa dataanalys Cecilia Arving 2012-02-28[Skriv text] Sida 3 Enligt denna analys bryts det transkriberade materialet ned i meningsbärande enheter. Dessa meningsenheter kondenseras till kortare meningar för att sedan abstraheras till en kod, vilken beskriver meningsenhetens innehåll.

  1. Teknik experiment i skolan
  2. Cognos tm1 certification
  3. Sol latin root meaning
  4. Licensieringstest för värdepappersmarknaden
  5. About face the essentials of interaction design, 4th edition
  6. Begreppen hälsa och hälsofrämjande – en litteraturstudie
  7. Priser office 365
  8. Terminated in spanish

När man gör sökningar till systematiska översikter genererar dessa vanligen stora mängder resultat, ibland till och med tiotusentals artiklar. Metod: En beskrivande litteraturstudie som är baserad på 15 artiklar varav 14 kvalitativa och en med både kvantitativ och kvalitativ ansats. Dessa hittades i databasen Pubmed genom sökningar inom ämnet. - En litteraturstudie Erika Strömberg och Julia Volt Abstrakt Bakgrund: I flera länder är arbetsterapeuter anställda inom skolan.

att göra en metaanalys eller en metasyntes görs en så kallad narrativ (berättande ) analys. Det innebär att en sammanvägning av resultaten görs i beskrivande 

Syftet med denna studie var att beskriva nutritionens betydelse för utveckling och behandling av trycksår. Studien genomfördes som en beskrivande litteraturstudie.

Sökning: "beskrivande litteraturstudie" Visar resultat 1 - 5 av 588 uppsatser innehållade orden beskrivande litteraturstudie.. 1. Fysisk aktivitet och dess betydelse för livskvalitet hos hjärtsviktspatienter : En litteraturstudie

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl och PubMed med inklusionskriterierna att de skulle vara publicerade efter år 2000 och handla om arbetsterapi och stroke. SammanfattningSyftet med denna studie var att beskriva hur sjuksköterskor kan förebygga och lindra smärta i samband med smärtsamma procedurer hos skolbarn 7-12 år. Metoden som användes var en beskrivande litteraturstudie. Litteratur har sökts i databaserna Medline via PubMed, Academic Search Elite och Blackwell Synergy. Syftet med denna studie var att beskriva hur människor med Amyotrofisk lateralskleros (ALS) upplever sin livskvalitet. Metoden som användes var en litteraturstudie med beskrivande design.

Beskrivande litteraturstudie

PubMed och CINAHL inkluderades. Resultat: Kvinnorna rapporterade  Cite. Research Feed. En beskrivande litteraturstudie om sjuksköterskans erfarenheter vid palliativ vård · Charlotte Hockman, Jenny L. Nilsson.
Anterior avledning ekg

Dessa hittades i … Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hörselskadade patienters erfarenheter av kommunikationssvårigheter med vårdgivare inom hälso- och sjukvård. Metod I denna litteraturstudie har systematisk litteraturstudie använts som metod. Detta innebär Disposition av och riktlinjer för uppsats – litteraturstudie Försättsblad Titeln utgår från syftet och innehållet i arbetet. Sammanfattning Sammanfattningen skall vara en kort version av uppsatsen (max 200 ord). Den skall innehålla följande delar: introduktion (1 – 2 … Systematisk litteraturstudie Design: Observationsstudie - Deskriptiv ”Belysa det aktuella kunskapsläget avseende en frågeställning” Exempel: Syftet är att genom en litteraturgenomgång beskriva kunskapsläget avseende gymtränande ungdomars attityd till och användning av … Metod: En beskrivande litteraturstudie som sammanställde publicerad data mellan 2002-2017 och som behandlade språkutveckling och individuella lösningar hos barn med unilateral hörselnedsättning.

Analysen resulterade i fem kategorier: Att känna oro, att få ett Corpus ID: 190904010. Vård av barn på sjukhus- Familjens erfarenheter : En beskrivande litteraturstudie @inproceedings{Pettersson2019VrdAB, title={V{\aa}rd av barn p{\aa} sjukhus- Familjens erfarenheter : En beskrivande litteraturstudie}, author={L.
Metod teknisk rapport

operativa arbetet
redigera film chromebook
pareto kriteriet
fysiologisk klinik viborg
personalvetare södertörn
johan torgeby seb

SammanfattningSyftet med denna studie var att beskriva hur sjuksköterskor kan förebygga och lindra smärta i samband med smärtsamma procedurer hos skolbarn 7-12 år. Metoden som användes var en beskrivande litteraturstudie. Litteratur har sökts i databaserna Medline via PubMed, Academic Search Elite och Blackwell Synergy.

Anhörigas upplevelser av att leva med närstående som drabbats av Alzheimers sjukdom -En beskrivande litteraturstudie- TEXT Uppsala University, Europeana.